00100 Helsinki, Suomi Kartta00101 Helsinki, Suomi Kartta
00120 Helsinki, Suomi Kartta00120 Vatican City, Vatikaanivaltio Kartta
00120, Italia Kartta00120, Vatikaanivaltio Kartta
00130 Helsinki, Suomi Kartta00132 Rooma, Italia Kartta
00140 Helsinki, Suomi Kartta00150 Helsinki, Suomi Kartta
00156 Rooma, Italia Kartta00159 Roma, Italia Kartta
00160 Helsinki, Suomi Kartta00165 Rooma, Italia Kartta
00170 Helsinki, Suomi Kartta00180 Helsinki, Suomi Kartta
00186 Rooma, Italia Kartta00187 Rooma, Italia Kartta
00190 Helsinki, Suomi Kartta00197 Rooma, Italia Kartta
00198 Rooma, Italia Kartta00199 Rooma, Italia Kartta
002 Xiang Dao, Gaochang Qu, Tulufan Shi, Xinjiang Weiwuerzizhiqu, Kiina Kartta00200 Helsinki, Suomi Kartta
00210 Helsinki, Suomi Kartta00220 Helsinki, Suomi Kartta
00230 Helsinki, Suomi Kartta00240 Helsinki, Suomi Kartta
00250 Helsinki, Suomi Kartta00260 Helsinki, Suomi Kartta
00270 Helsinki, Suomi Kartta00280 Helsinki, Suomi Kartta
00290 Helsinki, Suomi Kartta00300 Helsinki, Suomi Kartta
00310 Helsinki, Suomi Kartta00320 Helsinki, Suomi Kartta
00330 Helsinki, Suomi Kartta00360 Helsinki, Suomi Kartta
00370 Helsinki, Suomi Kartta00380 Helsinki, Suomi Kartta
00390 Helsinki, Suomi Kartta00400 Helsinki, Suomi Kartta
00410 Helsinki, Suomi Kartta00420 Helsinki, Suomi Kartta
00430 Helsinki, Suomi Kartta00440 Helsinki, Suomi Kartta
00500 Helsinki, Suomi Kartta00510 Helsinki, Suomi Kartta
00520 Helsinki, Suomi Kartta00530 Helsinki, Suomi Kartta
00540 Helsinki, Suomi Kartta00550 Helsinki, Suomi Kartta
00560 Helsinki, Suomi Kartta00570 Helsinki, Suomi Kartta
00580 Helsinki, Suomi Kartta00590 Helsinki, Suomi Kartta
00600 Helsinki, Suomi Kartta00610 Helsinki, Suomi Kartta
00620 Helsinki, Suomi Kartta00630 Helsinki, Suomi Kartta
00640 Helsinki, Suomi Kartta00650 Helsinki, Suomi Kartta
00660 Helsinki, Suomi Kartta00670 Helsinki, Suomi Kartta
00680 Helsinki, Suomi Kartta00690 Helsinki, Suomi Kartta
00700 Helsinki, Suomi Kartta00710 Helsinki, Suomi Kartta
00720 Helsinki, Suomi Kartta00730 Helsinki, Suomi Kartta
00740 Helsinki, Suomi Kartta00750 Helsinki, Suomi Kartta
00760 Helsinki, Suomi Kartta00780 Helsinki, Suomi Kartta
00790 Helsinki, Suomi Kartta00800 Helsinki, Suomi Kartta
00810 Helsinki, Suomi Kartta00820 Helsinki, Suomi Kartta
00830 Helsinki, Suomi Kartta00840 Helsinki, Suomi Kartta