956 16, Slovensko Mapa956 31, Slovenská republika Mapa
95615 Kovarce, Slovenská republika Mapa95616 Čeľadince, Slovenská republika Mapa
95616, Slovenská republika Mapa95619, Slovenská republika Mapa
95621, Slovenská republika Mapa95632 Rajčany, Slovenská republika Mapa
95632, Slovenská republika Mapa95641 Omastiná, Slovenská republika Mapa
95641 Uhrovec, Slovenská republika Mapa95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika Mapa
958 04, Slovenská republika Mapa95801 Partizánske, Slovenská republika Mapa
95803, Slovenská republika Mapa95804 Partizánske, Slovenská republika Mapa
96001 Zvolen, Slovenská republika Mapa96001, Slovenská republika Mapa
962 04 Kriváň, Slovenská republika Mapa962 04, Slovenská republika Mapa
962 12, Slovenská republika Mapa962 43 Horné Mladonice, Slovenská republika Mapa
962 43, Slovenská republika Mapa962 44 Litava, Slovensko Mapa
962 44, Slovensko Mapa962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika Mapa
962 61, Slovenská republika Mapa962 62, Slovenská republika Mapa
962 63, Slovenská republika Mapa962 75, Slovenská republika Mapa
96204 Kriváň, Slovenská republika Mapa96205 Hriňová, Slovenská republika Mapa
96212 Detva, Slovenská republika Mapa96212, Slovenská republika Mapa
96223 Očová, Slovenská republika Mapa96223, Slovenská republika Mapa
96231, Slovenská republika Mapa96234, Slovenská republika Mapa
96244, Slovenská republika Mapa96261 Bacúrov, Slovenská republika Mapa
96261 Dobrá Niva, Slovenská republika Mapa96261, Slovenská republika Mapa
96263 Lešť (vojenský obvod), Slovenská republika Mapa96263 Pliešovce, Slovenská republika Mapa
96263, Slovenská republika Mapa96265 Devičie, Slovenská republika Mapa
96265 Kráľovce - Krnišov, Slovenská republika Mapa96265, Slovenská republika Mapa
96301 Krupina, Slovenská republika Mapa96301, Slovenská republika Mapa
965 01, Slovenská republika Mapa966 11 Pitelová, Slovenská republika Mapa
966 11, Slovenská republika Mapa96603 Repište, Slovenská republika Mapa
96603 Sklené Teplice, Slovenská republika Mapa96604, Slovenská republika Mapa
96674 Veľké Pole, Slovenská republika Mapa96677, Slovenská republika Mapa
968 01 Nová Baňa, Slovenská republika Mapa968 01, Slovenská republika Mapa
96801 Nová Baňa, Slovenská republika Mapa969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika Mapa
969 01, Slovenská republika Mapa96901 Baďan, Slovenská republika Mapa
96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika Mapa96901 Dekýš, Slovenská republika Mapa
97101, Slovenská republika Mapa972 17 Kanianka, Slovenská republika Mapa
972 17, Slovenská republika Mapa972 51 Handlová, Slovenská republika Mapa
972 51, Slovenská republika Mapa97202 Opatovce nad Nitrou, Slovenská republika Mapa
97213, Slovenská republika Mapa97217 Kanianka, Slovenská republika Mapa
97221, Slovenská republika Mapa97245, Slovenská republika Mapa
97251 Handlová, Slovenská republika Mapa97251, Slovenská republika Mapa
97271, Slovenská republika Mapa97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Mapa